Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia!

Witamy na oficjalnej stronie Domu Kultury w Ożarowie

Statut

Uchwała Nr XII/74/19
Rady Gminy Mokrsko

z dnia 15 listopada 2019 r.

akt o utworzeniu samorządowej instytucji -  Domu Kultury w Ożarowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 2, art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 11 ust.1 i ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą "Dom Kultury w Ożarowie", zwaną dalej "DK".

2. DK nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 2. DK ma swoją siedzibę w Ożarowie.

§ 3. Przedmiotem działalności DK jest:

1) tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury;

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

3) prezentacja dorobku i sylwetek regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych twórców;

4) inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów kulturalnych, folklorystycznych, sekcji i klubów tematycznych;

5) promocja gminnej kultury i sztuki;

6) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;

7) adresowanie propozycji kulturalnych dla różnych grup odbiorców;

8) współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki;

9) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

10) pozyskiwanie jak największej liczby odbiorców oferowanych propozycji.

§ 4. Nadaje się Statut DK, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Maślanka

 

Załącznik do uchwały Nr XII/74/19
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 15 listopada 2019 r.

Statut Domu Kultury w Ożarowie

I. Postanowienie ogólne

§ 1. 1. Dom Kultury w Ożarowie, zwany dalej „DK”, jest samorządową instytucją kultury.

2. DK działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,
z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326
i 534);

5) niniejszego statutu.

3. Organizatorem DK jest Gmina Mokrsko.

4. Bezpośredni nadzór nad DK sprawuje Wójt Gminy Mokrsko.

5. DK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

§ 2. 1. Siedziba DK mieści się w Ożarowie.

2. Terenem działania jest obszar Gminy Mokrsko.

3. DK może działać również na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

4. Statutowe zadania DK prowadzi na obiektach przekazanych oraz przekazywanych
w przyszłości, w miarę potrzeb przez Gminę Mokrsko.

5. DK może tworzyć w ramach swojej działalności: świetlice wiejskie, izby pamięci, kluby, ogniska artystyczne, zespoły artystyczne i folklorystyczne itp.

6. DK współpracuje z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz parafiami, placówkami oświatowymi, innymi instytucjami.

7. DK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerami NIP i Regon.

8. DK może posiadać znak graficzny (logo).

II. Cele i przedmiot działania 

§ 3. 1. DK prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury, sztuki
i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

2. Zadaniem DK jest

1) tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury;

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

3) prezentacja dorobku i sylwetek regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych twórców;

4) inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów kulturalnych, folklorystycznych, sekcji
i klubów tematycznych;

5) promocja gminnej kultury i sztuki;

6) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;

7) adresowanie propozycji kulturalnych do różnych grup odbiorców;

8) współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki;

9) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

10) pozyskiwanie jak największej liczby odbiorców oferowanych propozycji.

3. Powyższe cele realizowane są przez:

1) adresowanie propozycji kulturalnych do rozmaitych grup odbiorców;

2) organizowanie konkursów, wystaw, przeglądów, koncertów i pokazów;

3) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;

4) organizowanie różnych form rozrywki i zabaw dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;

5) organizację i obsługę gminnych imprez o różnorodnym charakterze (patriotycznych, turystycznych, integracyjnych itp.);

6) prowadzenie kół zainteresowań.

4. DK może prowadzić działalność odpłatną, z której uzyskane przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

5. Prowadzenie działalności odpłatnej może odbywać się poprzez:

1) organizowanie, prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;

2) sprzedaż rękodzieła i artykułów użytku kulturalnego;

3) usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, plastyczne oraz inne usługi w zakresie kultury i promocji;

4) sprzedaż wydawnictw i pamiątek regionalnych;

5) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk, oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów;

6) organizowanie uroczystości rodzinnych i okolicznościowych;

7) wynajem i dzierżawę składników majątku;

8) wynajem pomieszczeń;

9) prowadzenie małej gastronomii i drobnego handlu;

10) świadczenie usług polegających na obsłudze i organizacji zebrań, spotkań, uroczystości oraz imprez kulturalnych, organizacji bali i zabaw tanecznych itp.

6. DK może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

7. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:

1) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;

2) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk, oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów;

3) wynajem i dzierżawę składników majątku;

4) świadczenie usług polegających na obsłudze i organizacji zebrań, spotkań, uroczystości oraz imprez kulturalnych, organizacji bali i zabaw tanecznych itp.;

5) działalność, handlową, gastronomiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Działalność gospodarcza Gminnego Ośrodka Kultury nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

III. Zarządzanie i organizacja 

§ 4. 1. DK zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, podnosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Mokrsko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zwierzchnikiem Dyrektora jest Wójt Gminy Mokrsko.

4. Dyrektor wykonuje swoja zadania przy pomocy pracowników.

5. Do zakresu działania Dyrektora należą w szczególności:

1) zarządzanie DK oraz odpowiedzialność za jego bieżącą działalność;

2) reprezentowanie DK na zewnątrz;

3) zarządzanie majątkiem DK;

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

5) ustalanie zakresu czynności pracowników i trybu załatwiania powierzonych im spraw;

6) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń w szczególności wewnętrznych regulaminów, procedur, instrukcji i poleceń służbowych;

7) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i rzeczowymi;

8) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

9) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;

10) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;

11) przedstawienie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami;

12) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

§ 5. 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu DK upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2. Jeżeli oświadczenie woli obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 6.  Szczegółową organizację wewnętrzną DK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora.

IV. Gospodarka finansowa  

§ 7. 1. DK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej DK jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

§ 8. 1. Działalność statutowa DK finansowana jest:

1) z dotacji podmiotowych organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym na utrzymanie i remonty obiektu;

2) z dotacji celowych organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) z dotacji celowych organizatora na realizację wskazanych zadań i programów;

4) z dotacji podmiotowych i celowych z budżetu państwa;

5) ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;

6) z przychodów z odpłatnej działalności;

7) z pobieranych opłat;

8) z przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

9) z przychodów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

10) z darowizn, spadków i zapisów;

11) z odsetek bankowych;

12) z innych źródeł dozwolonych prawem w tym fundusze Unii Europejskiej.

2. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

1) prowadzenia warsztatów, szkoleń itp.;

2) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje, zakłady i osoby fizyczne;

3) wypożyczania sprzętu;

4) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń DK;

5) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów;

6) sprzedaży biletów na imprezy własne;

7) promocji na imprezach organizowanych przez DK;

8) innych usług świadczonych przez DK.

3. Źródłami finansowymi mogą być także dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w zakresie kultury.

4. Majątek udostępniany może być nieodpłatnie na potrzeby organów gminy, sołectw
i jednostek gminnych.

§ 9. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Mokrsko.

§ 10. 1. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez Dyrektora.
2. Nadzór nad finansami sprawuje Dyrektor.

V. Postanowienia końcowe 

§ 11. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu Domu Kultury mogą być dokonywane
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Maślanka